Statut kluba

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (”Narodne novine”, broj 74/14) i članka 14. Zakona o sportu (”Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10, 86/12 i 94/13) Skupština Trail i treking kluba Strka, na sjednici održanoj dana 18.01.2015. donijela je

STATUT TRAIL I TREKING KLUBA STRKA

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o:
– nazivu i sjedištu Trail i treking kluba Strka ( u daljnjem tekstu: Klub );
– zastupanju;
– izgledu pečata Kluba;
– području djelovanja sukladno ciljevima;
– djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi;
– gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja;
– načinu osiguranja javnosti djelovanja Kluba;
– uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti, te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova;
– tijelima Kluba, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima,načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;
– izboru i opozivu likvidatora Kluba;
– prestanku postojanja Kluba;
– imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom;
– postupku s imovinom u slučaju prestanka Kluba;
– načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba, te drugim pitanjima od značaja za Klub.

II NAZIV I SJEDIŠTE KLUBA
Članak 2.
Naziv Kluba je: Trail i treking klub Strka
Skraćeni naziv kluba je: TTK Strka
Sjedište Kluba je: Marka Marulića 17, 21209 Mravince.

III ZASTUPANJE KLUBA
Članak 3.
Klub zastupa predsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.
Članak 4.
Klub je registriran pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a upisuje se i u Registar sportskih djelatnosti istog Ureda. Klub je neprofitna pravna osoba.

IV IZGLED PEČATA KLUBA
Članak 5.
Kluba ima pečat. Pečat kluba je okruglog oblika promjera 3 cm. U donjem lijevom dijelu piše puni naziv Kluba, a s gornje desne strane su dvije koncentrične kružnice između kojih je ispunjen prostor.

V PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA
Članak 6.
Područje djelovanja kluba je sport. Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja trail trčanja i trekinga. Klub obavlja svoju djelatnost na području Republike Hrvatske.
Članak 7.
Djelatnosti Kluba kojima se ostvaruju ciljevi su:
– sudjelovanje u sportskim natjecanjima u trail trčanju i trekingu;
– obavlja sportske pripreme svojih članova kroz organizaciju i provođenje treninga članova radi pripreme i sudjelovanja u sportskim natjecanjima;
– provodi sportsku rekreaciju koja obuhvaća tjelesne aktivnosti radi unapređenja zdravlja, posebno djece i mladeži u trail trčanju i trekingu;
– organizira i provodi sportsku obuku u trail trčanju i trekingu;
– organizira sportska natjecanja i sudjeluje u sportskim natjecanjima u trail trčanju i trekingu;
– skrbi o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova te promiče preventivne programe za očuvanje zdravlja;
– organizira, provodi i promiče preventivne odgojne programe za mlade;
– surađuje s drugim klubovima i organizacijama koje imaju iste ciljeve;
– upravlja i održava sportske objekte u svom vlasništvu ili korištenju.

VII NAČIN OSIGURANJA JAVNOSTI DJELOVANJA KLUBA
Članak 8.
Rad Kluba je javan. Javnost rada Klub ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:
– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, web-stranicama.
– javnim priopćavanjem.
Svi članovi Kuba imaju pravo sudjelovati u radu Kluba, sukladno odredbama Statuta i Zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.
Sjednice tijela Kluba su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima, te kad je u pitanju poslovna tajna.

VIII ČLANSTVO U KLUBU
Članak 9.
Članom Kluba mogu postati fizičke i pravne osobe sukladno ovom Statutu i Zakonu. Pravne osobe članstvo u klubu ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Članstvo u klubu može biti redovito i počasno. Redovnim članom kluba mogu postati fizičke i pravne osobe koje su zainteresirane za rad u Klubu i prihvaćaju odredbe ovog Statuta i druge opće akte Kluba. Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Kluba podnosi zahtjev za prijem Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu. Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Kluba, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Kluba. Počasnim članom Kluba može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Kluba. Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 10.
Članom kluba se postaje upisom u popis članova, potpisivanjem pristupnice, kojim se prihvaćaju Statut i drugi akti Kluba koje vodi tajnik Kluba. Odluku o prijemu donosi Upravni odbor, a članom se postaje upisom u popis članova.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke:
– o osobnom imenu (nazivu)
– OIB-u
– datumu rođenja
– datumu pristupanja Klubu
– kategoriji članstva
– datumu prestanka članstva u Klubu, te
– druge podatke

Članak 11.
Prava i obveze članova su:
– bavljenje aktivnostima Kluba,
– sudjelovanje u u upravljanju poslovima Kluba,
– čuvanje i podizanje ugleda Kluba,
– plaćanje članarine
– davati prijedloge i mišljenja na rad tijela Kluba,
– nadzirati rad Kluba,
– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 12.
Članstvo u Klubu prestaje:
– dragovoljnim istupom,
– neplaćanjem članarine,
– isključenjem,
– smrću.
Član Kluba može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Kluba ili prouzroči ozbiljnu štetu Klubu i njenom članstvu ili zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu. Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu i u slučaju smrti. Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Kluba o isključenju je konačna.

IX TIJELA KLUBA
Članak 13.
Tijela kluba su:
– Skupština
– Upravni odbor
– Nadzorni odbor
– Predsjednik
– Tajnik
– Likvidator

SKUPŠTINA
Članak 14
Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni, redovni članovi Kluba ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan Statutom Kluba. Predstavnika pravne osobe članice Kluba imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 15.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine. Izvanredna sjednica Skupštine saziva se prema potrebi. Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor. U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Kluba, Predsjednik ili Nadzorni odbor. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, izvanrednu sjednicu Skupštine sazvati će predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). Na izvanrednoj sjednici Skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sazvana. U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Kluba, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati Upravni ili Nadzorni odbor, dok sjednicu Upravnog odbora Tajnik ili najstariji član Upravnog odbora.

Članak 16.
Skupštini predsjedava Predsjednik Kluba. U odsutnosti Predsjednika Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u pismohrani Kluba.

Članak 17.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 18.
Skupština Kluba:
– usvaja Statut Kluba i njegove izmjene i dopune,
– bira i razrješava osobu ovlaštenu za zastupanje,
– bira i razrješava druga tijela Kluba,
– bira i opoziva likvidatora Kluba,
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druhe oblike povezivanja Kluba,
– usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
– usvaja godišnje financijsko izvješće,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Kluba,
– donosi odluku o statusnim promjenama,
– odlučuje o promjeni sjedišta Kluba,
– odlučuje o promjeni pečata kluba,
– odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar Kluba i isključenju iz članstva u drugom stupnju,
– te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Kluba.

UPRAVNI ODBOR
Članak 19.
Upravni odbor sastoji se od 5 članova koje bira i opoziva Skupština. Predsjednik Kluba je po svojoj funkciji i predsjednik Upravnog odbora, a tajnik je po funkciji član Upravnog odbora.
Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:
– postupaju suprotno odlukama Skupštine,
– podnesu ostavku,
– naruše ugled Kluba,
Razrješava li Skupština cijeli Upravni odbor, tada bira novi s punim mandatom.
Svaki član Upravnog odbora, predsjednik kao i drugi članovi tijela upravljanja Klubom mogu zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji su izabrani, s time da su dužni obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici. U slučaju prestanka dužnosti predsjednika, do izbora novog zamjenjuje ga Tajnik Kluba.

Članak 20.
Upravni odbor obavlja slijedeće zadaće:
– priprema nacrte i utvrđuje prijedlog Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata Skupštine,
– saziva sjednice Skupštine, predlaže dnevni red Skupštine, priprema materijale za Skupštinu i izvršava njene odluke,
– prima nove članove Kluba i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
– odlučuje o prijemu i isključenju iz članstva,
– predsjednik ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Kluba,
– odlučuje o promjeni sjedišta Kluba,
– imenuje osobe za potpisivanje transakcija po računima kod bankarskih, financijskih i drugih organizacija,
– odlučuje o poslovnom subjektu kod koje će Klub imati otvoren žiro-račun,
– obavlja druge poslove sukladno Zakonu i Statutu.
Upravni odbor radi na sjednicama koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje natpolovična većina članova,a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova.

NADZORNI ODBOR
Članak 21.
Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana, a bira ih Skupština. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela upravljanja Kluba. Nadzorni odbor radi na sjednicama koje najmanje jedanput mjesečno saziva njegov predsjednik, a odluke donosi većinom glasova. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razriješen od strane Skupštine, te u drugim slučajevima i na način propisan odredbom članka 19. stavak 2, 3 i 4 Statuta.

Članak 22.
Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:
– nadzire zakonitost u financijskom poslovanju Kluba,
– nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza,
– prati i analizira ostvarenje financijskog plana Kluba,
– nadzire provođenje određenih odluka koje mu se dostavljaju na uvid,
– nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela Kluba.
Sva tijela Kluba dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti. O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Upravnom odboru, te na redovnom zasjedanju Skupštini Kluba.

PREDSJEDNIK
Članak 23.
Klub ima predsjednika. Predsjednika bira Skupština između članova Skupštine na mandat u trajanju od četiri godine.
Predsjednik Kluba:
– zastupa i predstavlja Klub,
– saziva sjednice Upravnog odbora i predlaže dnevni red,
– odgovara za pravilan i zakonit rad Kluba,
– vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine,
– podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu državne uprave,
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Kluba,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Kluba.

Članak 24.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Kluba. Predsjednik podnosi Skupštini Kluba godišnje izvješće o svom radu. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Tajnik.

TAJNIK
Članak 25.
Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština između članova Kluba na mandat od četiri godine.
Tajnik Kluba:
– obavlja stručno-administrativne poslove u Klubu,
– vodi popis članova i odgovoran je za njegovo uredno vođenje,
– obavlja i druge poslove za potrebe Skupštine i Upravnog odbora.

Članak 26.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba Skupština, Upravni odbor ili Predsjednik mogu osnovati stalna i povremena povjerenstva ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju povjerenstva ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 27.
Klub se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području svog djelovanja. Klub se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.

X IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA KLUBA
Članak 28.
Likvidatora Kluba bira i opoziva Skupština. Likvidator može biti osoba/pravna osoba član Kluba ili osoba koja nije član kluba. Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Kluba. Likvidator Kluba zastupa Klub u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz Registra udruga.

XI PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA
Članak 29.
Razlozi za prestanak postojanja Kluba jesu:
1. odluka Skupštine o prestanku Kluba,
2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem,
3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana,
4. pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge,
5. pokretanje stečajnog postupka,
6. na zahtjev člana, ako je broj pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.
U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Kluba iz Registra udruga u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prestanku Kluba, odnosno pokretanju stečajnog postupka. U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine kluba.

XII IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
Članak 30.
Imovinu Kluba čine :
– novčana sredstva stečena uplatom članarina,
– dobrovoljni prilozi i darovi,
– novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
– financiranjem programa i projekata Kluba iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova,
– pokretne stvari,
– nekretnine,
– druga imovinska prava.
Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa Zakonom.

Članak 31.
Ako Klub provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora, najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost. Naprijed prikupljena sredstva Klub može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

XIII RASPOLAGANJE IMOVINOM KLUBA U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA KLUBA
Članak 32.
U slučaju prestanka postojanja Kluba imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugim postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu. Klub nema pravo imovinu Kluba dijeliti svojim osnivačima, članovima Kluba, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

XIV RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INETERESA UNUTAR KLUBA
Članak 33.
Spor/sukob interesa u Klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Kluba o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Kluba u cjelini, odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove. Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno vijeće između članova Kluba. Sastav, mandat, način odlučivanja Arbitražnog vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Klubu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, klub podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.

XV FINANCIJSKO POSLOVANJE KLUBA
Članak 34.
Klub je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

XVI ODGOVORNOST ZA ŠTETU
Članak 35.
Za svoje obveze Klub odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Članovi Kluba i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Kluba. Nad Klubom se može provesti stečaj, sukladno Zakonu. Klub i osobe ovlaštene za zastupanje Kluba za štetu učinjenu u Klubu ili Kluba prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

XVII NADZOR
Članak 36.
Članovi kluba sami nadziru rad Kluba. Ako član Kluba smatra da je Klub povrijedio Statut ili drugi opći akt Kluba, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo Kluba, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone. Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Kluba.

XVIII STATUSNE PROMJENE
Članak 37.
O Statusnim promjenama odlučuje Skupština sukladno članku 18. ovog Statuta. Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izviješća iskazuju negativan rezultat.

XIX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 38.
Statut Kluba kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Kluba nakon provedene rasprave. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba. Tumačenje drugih akata Kluba daje Predsjednik Kluba. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.

U Solinu, 18.01.2015. godine

PREDSJEDNIK KLUBA
Marko Herman